Historie

Volejbal se začal hrát v našem městě v rámci různých tělovýchovných organizací, které tehdy ve městě působily, např. Sokol, DTJ, Orel i další. Byl součástí jejich sportovní činnosti. Také hřiště byla na různých místech ve městě. Podle dochovaných dokumentů můžeme považovat za začátek organizovaného volejbalu v našem městě založení „Wolley-ballového kroužku“ z řad členů Sokola Červený Kostelec dne 24. srpna 1928. Volejbalová družstva hrála mezi sebou a také i s družstvy okolních obcí a měst utkání. Nešlo však ještě o pravidelnou soutěž. Ve válečném období pak byla přestávka a v letech 1949 – 1950 „přišla doba renesance“ volejbalu v Červeném Kostelci. Znovu se začal hrát volejbal u sokolovny a dokonce vzniklo firemní volejbalové družstvo „Justan“. To hrálo na hřišti, které bylo v prostoru dnešní trafostanice mezi dnešními ulicemi Bř. Kafky a Gen. Kratochvíla. Potom byla vybudována volejbalová hřiště na „Sokoláku“ a DTJ (u fotbalového hřiště). K výrazným osobnostem té doby patřil Ing. Ladislav Brázda. Parta volejbalistů, kterou okolo sebe soustředil, už pak začala hrát pravidelné dlouhodobé soutěže.

Po vzniku Tělovýchovné jednoty Červený Kostelec se jedním z jejích oddílů stal i volejbalový oddíl a hřiště měl na Koubovce, později u školní jídelny. To už volejbal hráli nejen muži, ale utvořilo se i družstvo žen a postupně se přidala i družstva mládeže. Všechna ta družstva hrála v pravidelných dlouhodobých soutěžích organizovaných ČSTV. Od roku 1976 je základnou volejbalového oddílu areál u divadla. Tento areál byl vybudován „v akci Z“, tj. brigádnickou činností členů oddílu s podporou tehdejších podniků Kovotex, Kovopodnik, Tepna a s finančním zabezpečením z veřejných finací prostřednictvím MěNV Červený Kostelec. Od roku 1973 do roku 1976, kdy byl areál zprovozněn, bylo odpracováno několik tisíc brigádnických hodin. Dokončovací práce však ještě probíhaly až do roku 1979. Dá se říci, že „duší“ této akce, tedy vybudování volejbalového areálu, byl Jaroslav Bečička, ale samozřejmě i řada dalších. Tím byl vytvořen ten základní materiální předpoklad k existenci oddílu, protože všechny soutěže se hrály na venkovních antukových hřištích.

Postupně se zvyšoval počet členů oddílu, někteří také absolvovali trenérské kurzy a tím se zkvalitňovala sportovní příprava hráčů. Projevilo se to v účasti družstev našeho volejbalového oddílu ve vyšších soutěžích, což zase pozitivně ovlivnilo další rozvoj volejbalu v našem městě. Za tuto činnost také řada trenérů i rozhodčích našeho oddílu obdržela ocenění a výrazem nejvyššího ocenění činnosti v ČSTV bylo i udělení „Vzorného oddílu 1. stupně“.